स्थायी पदपूर्ती गर्नुपर्ने पदहरुको पाठ्यक्रम

यस नगरपालिकाबाट विज्ञापित पदहरुको पाठ्यक्रम तल डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।