अान्तरीक ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी जरुरी सूचना