निर्णयहरु

०७३।०७४ मा नगरपरिषद निर्णय

सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको आ‍व २०७३।०७४ को लागि नगरपरिषद्बाट भएका निर्णयहरु बार्षिक नगरविका योजना अनुरुप प्रकाशन गरिएको छ ।