बार्षिक समीक्षााको आयव्यय विवरण

यस नगरपालिकाको मिति ०७३।५।७ मा सम्पन्न बार्षिक समीक्षाको प्रगति विवरण ।।