Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा ।

आ‍.व. २०७३/०७४ प्रथम किस्ता को सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्न मिति मा बै‌क मार्फत वितरण गरिने भएको हुँदा, लाभग्राहीहरु ले १ प्रती नागरीकताको प्रतिलिपी सहित जनता बै‌क शाखा कार्यालय, इटहरी मा उपस्थित भई रकम बुझिलिनु हुन अनुरोध छ :

Supporting Documents: