सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा ।

आ‍.व. २०७३/०७४ प्रथम किस्ता को सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्न मिति मा बै‌क मार्फत वितरण गरिने भएको हुँदा, लाभग्राहीहरु ले १ प्रती नागरीकताको प्रतिलिपी सहित जनता बै‌क शाखा कार्यालय, इटहरी मा उपस्थित भई रकम बुझिलिनु हुन अनुरोध छ :

Supporting Documents: