Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

स्थायी पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिकाको आवश्यक निम्‌न पदहरुमा स्थायी पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले उक्त पदहरुको सूचना  विज्ञापन एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको व्यहाेरा अनुराेध छ  ।

Supporting Documents: