स्थायी पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिकाको आवश्यक निम्‌न पदहरुमा स्थायी पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले उक्त पदहरुको सूचना  विज्ञापन एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको व्यहाेरा अनुराेध छ  ।

Supporting Documents: