परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरीएको ।

Supporting Documents: